โรงเรียนอนุบาล : หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาล : หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ และเทคนิคในการเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ และเหมาะสมในการประกอบอาชีพ โดยตระหนักในคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะดูแลเด็กให้มีคุณภาพที่จะเติบโตในสังคมไทย ต่อไป ดังนี้

1.บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลเด็ก
บทบาทของผู้ดูแลเด็ก
คุณสมบัติที่จำเป็นของพี่เลี้ยงเด็ก
หน้าที่พื้นฐานของพี่เลี้ยงที่ดี
จรรยาของพี่เลี้ยงเด็ก
การปฏิบัติกับเด็กตามหลักสากล
การพัฒนาเเละฝึกฝนตนเอง
การสร้างความคิดทางบวก
การจัดเวลาและงานเลี้ยงเด็ก

2.หลักการดูแลเด็ก
ความสำคัญของการพัฒนาเด็ก
การประเมินการเติบโตทางด้านร่างกายของเด็ก
การดูแลความสะอาดเละส่งเสริมสุขภาพร่างดาย ปาก ฟัน

3.จิตวิทยา และการพัฒนาการของเด็ก
จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก
จิตวิทยาการพัฒนาการตามอายุของเด็ก
จิตวิทยาครอบครัว
จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย
จิตวิทยาในการเรียนรู้และการสื่อภาษาของเด็ก
พัฒนาการของเด็ก
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
การส่งเสริมความต้องการของเด็กที่เหมาะสม
พัฒนา EQ ให้เด็ก
ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสม
การกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กเกิดกาเรียนรู้
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
การพัฒนาเกี่ยวกับการได้ยิน การมองเห็น การพูด

4.กิจกรรม และนันทนาการสำหรับเด็ก
ความสำคัญของกิจกรรมและนันทนาการ
การจัดกิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็กแต่ละวัย
ข้อควรคำนึงถึงในการจัดกิจกรรม และนันทนาการสำหรับเด็ก

5.อาหารและโภชนาการในเด็ก
หลักการจัดอาหารให็เด็ก
อาหารทารก
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
วิธีให้นมลูก
การเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม
การเตรียมนมให้ทารก
อาหารตามวัย
อุปกรณ์เสริมสำหรับการเตรียมอาหาร

6.อันตรายที่เกิดกับเด็ก และการป้องกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กและการป้องกัน
ขอควรระวังอันตรายสำหรับเด็กเล็ก
ของเล่นที่มักเกิดอันตราย
อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับเด็กวัยต่างๆและการป้องกัน
วิธีป้องกันอุบัติเหตุที่สำคัญที่อาจเกิดต่อเด็กวัยต่างๆ

7.การทำความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ภายในบ้าน
การทำความสะอาดเครื่งใช้เด็ก
วิธีการเก็บรักษา
การทำความสะอาดขวดนม และขวดน้ำ
การทำความสะอาดของเล่น
การทำความสะอาดที่นอน เตียงนอน ผ้าห่ม

8.การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การฟัง
การพูด
การอ่าน

9.กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
สิทธิของผู้ป่วย
การทำความสะอาดขวดนม และขวดน้ำ

10.การดูแลสุขภาพเด็กเล็ก
ปัญหาสุขภาพเด็กที่พบบ่อย
การดูแลเด็กเบื้องตน
สาเหตุที่ทำให้เกิด
การรับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน

Similar Posts
การควบคุมตัวในศูนย์กักกันของกรุงโตเกียว
นาย Ghosn ที่เกิดในประเทศบราซิลอายุ 64 ปีอยู่ในการควบคุมตัวในศูนย์กักกันของกรุงโตเกียว อัยการได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการอารักขาต่ออีก 10 วัน นอกจากนี้นิสสันกำลังพิจารณาที่จะยื่นฟ้องร้องต่อนาย Ghosn ต่อค่าใช้จ่ายและการใช้เงินของ บริษัท ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากรายงานของ Kyodo News…
Read More »
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
จากการวิจัยครั้งใหม่คลื่นความร้อนสามารถทำลายอสุจิของแมลงและทำให้เกือบเป็นหมัน นักวิทยาศาสตร์ได้สัมผัสกับแมลงในคลื่นทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของเพศชายลดลง ผลกระทบสามารถส่งผ่านไปยังลูกหลานของแมลงได้…
Read More »
ขจัดความจำเป็นในการวางแผน
การพัฒนาที่ได้รับอนุญาตในคำพูดของรัฐบาลให้เป็น “เส้นทางที่ง่ายและแน่นอนมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา” สิ่งสำคัญที่จะขจัดความจำเป็นในการวางแผนไปประยุกต์ใช้กับสภาท้องถิ่นแม้ว่าจะยังคงได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมก็ตาม แนวคิดนี้ “ไม่มีอะไรที่ขาดความเคารพและไร้ความรับผิดชอบ”…