บริการจัดการอาคาร: มิเตอร์น้ำชำรุด มิเตอร์น้ำผิดปกติ อาการที่บอกว่ามิเตอร์น้ำเสีย

บริการจัดการอาคาร: มิเตอร์น้ำชำรุด มิเตอร์น้ำผิดปกติ อาการที่บอกว่ามิเตอร์น้ำเสีย มิเตอร์น้ำชำรุด,มิเตอร์น้ำผิดปกติ,อาการที่บอกว่ามิเตอร์น้ำเสีย มีอะไรบ้าง

1. ตัวเลขที่มิเตอร์น้ำไม่หมุน ในขณะที่มีการใช้น้ำ

การที่ตัวเลขที่มิเตอร์น้ำไม่หมุน ทำให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลการใช้น้ำได้ อาจมีสาเหตุมาจากการใช้ประเภทของมิเตอร์น้ำหรือขนาดของมิเตอร์น้ำที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณของน้ำที่ต้องการจะวัดค่า เช่น ปริมาณน้ำที่ใช้น้อยมาก แต่มิเตอร์มีขนาดใหญ่ หรือเป็นมิเตอร์น้ำประเภทที่มีความละเอียดในการวัดค่าไม่มากพอที่จะสามารถตรวจจับปริมาณการใช้น้ำได้ หรือ กระแสน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำมีแรงดันสูงมาก จนทำให้มาตรวัดน้ำเสียหายได้ สาเหตุอีกประการหนึ่งอาจมาจากมีสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในน้ำประปาพัดเข้าไปในมิเตอร์น้ำและไปเกาะที่ใบพัดของมิเตอร์น้ำ ทำให้ใบพัดไม่สามารถหมุนได้ส่งผลให้มิเตอร์น้ำชำรุด

2. พบว่ามีน้ำรั่ว/ซึม/หยดออกมาจากมิเตอร์น้ำ

ถ้าพบว่าน่าจะมีน้ำรั่วซึมออกมาจากมิเตอร์น้ำ, หน้าปัดมิเตอร์น้ำร้าว หรือมีน้ำเข้าไปในหน้าปัด อาจเป็นไปได้ว่ามีการเกิดแรงกระแทกของกระแสน้ำทำให้มาตรวัดน้ำเกิดความเสียหาย

สัญญาณความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์น้ำ

1. ตัวเลขที่มิเตอร์น้ำหมุนถอยหลัง

อาจเป็นไปได้ว่าได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำผิดด้าน ให้สังเกตุลูกศรที่มาตรวัดน้ำว่าชี้ไปทิศทางใด และติดตั้งให้มาตรวัดน้ำอยู่ตรงกับทิศทางการไหลของน้ำ

2. ตัวเลขที่มิเตอร์น้ำเพิ่ม ในขณะที่ไม่มีการใช้น้ำ

เมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ทำการทดสอบด้วยการอ่านค่าที่มิเตอร์น้ำ หลังจากนั้นให้ปิดก็อกทุกจุดของบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีการใช้น้ำ ตรวจสอบว่ามีการลืมปิดสายยาง ก็อก หรือมีจุดใดที่ยังมีการใช้น้ำหรือไม่ หลังจากนั้นให้หยุดการใช้น้ำในทุกจุดของบ้านสักประมาณ 1 ชั่วโมง และมาอ่านค่าที่มิเตอร์น้ำอีกครั้ง ถ้าตัวเลขบนหน้าปัดมิเตอร์น้ำยังหมุนอยู่แสดงว่ามีจุดที่น้ำรั่วไหล สามารถสอบถามช่างประปาเพื่อมาตรวจสอบว่ามีจุดรั่วที่ใดหรือไม่
มิเตอร์น้ำชำรุด,มิเตอร์น้ำผิดปกติ,อาการที่บอกว่ามิเตอร์น้ำเสีย

สิ่งที่ควรทำความเข้าใจคือ เมื่อมิเตอร์น้ำชำรุด หรือพบความผิดปกติของมิเตอร์น้ำ ในกรณีที่เป็นมิเตอร์ตามที่อยู่อาศัยควรแจ้งเจ้าหน้าที่การประปาให้ทราบถึงปัญหา ไม่ควรดำเนินการซ่อม แก้ไข หรือทำการดัดแปลงใดใดเนื่องจากมิเตอร์น้ำถือว่าเป็นทรัพย์สินของการประปา และการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูแลยังแสดงถึงความบริสุทธ์ใจในการแจ้งปัญหาต่อหน่วยงานที่ควบคุม ไม่ได้มีความมุ่งหวังจะทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้น้ำแต่อย่างใด เมื่อพบว่าได้มีการซ่อมแซม ดัดแปลง หรือแก้ไขมิเตอร์น้ำโดยพละการ เจ้าของบ้านยังจำเป็นต้องเสียค่าปรับให้การประปาอีกด้วย ทั้งนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นคอนโด อาคารที่พักอาศัยที่มีนิติบุคคลให้การดูแล ควรมีการแจ้งให้นิติบุคคลทราบถึงความผิดปกติและดำเนินการแก้ไขต่อไป