กรมการแพทย์ รองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ปรับระบบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รองรับการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง คาดจะมีแรงงานมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลฯ กว่า 60,000 คน นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีมากถึง 2.5 ล้านคน ซึ่งกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายมีมากกว่า 1 ล้านคน

แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ มักประสบปัญหาด้านการสื่อสาร เมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากจะขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ยังส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขตามมา เกิดการแพร่ระบาดหรือการกระจายโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น มาเลเรีย วัณโรค เท้าช้าง ไข้เลือดออก โรคเรื้อน และไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งหากไม่มีการควบคุมให้ดีแล้ว อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถตรวจสุขภาพได้ในโรงพยาบาล 7 แห่งในสังกัดกรมการแพทย์และกรุงเทพมหานคร คือ 1.โรงพยาบาลกลาง 2.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 3.โรงพยาบาลเลิดสิน 4.โรงพยาบาลราชวิถี 5.โรงพยาบาลตากสิน 6.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และ 7.โรงพยาบาลวชิระ ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจรทั้งบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ให้ความรู้สุขศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพในเบื้องต้น การป้องกันโรคต่าง ๆ วิธีการคุมกำเนิด ทำให้แรงงานต่างด้าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth